23 cze 2014

Regulamin konkursu wakacyjnego
„Moja miejscowość na przestrzeni dziejów”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla domów kultury oraz świetlic z terenu gminy Będzino.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Każdy dom kultury, świetlica może zgłosić taką liczbę prac konkursowych ile miejscowości przynależy do niej.
5. Cele konkursu:

 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej dzieci w oparciu

o poznanie przeszłości swojej miejscowości;

 • pobudzenie do zainteresowania się historią miejscowości, w której mieszkamy;
 •   poznawanie najważniejszych faktów z dziejów rodzinnej miejscowości w oparciu o wspomnienia mieszkańców oraz materiały rodowe (fotografie, dokumenty) znajdujące się w domowych archiwach;
 •   rozwinięcie umiejętności poszukiwania wiedzy o przeszłości nie tylko w podręcznikach, opracowaniach naukowych czy internecie, lecz wśród żyjących świadkach danej historii.

6. Zadanie uczestników konkursu jest dwuczęściowe:

 •   zebranie materiałów o swojej miejscowości znajdujących się przede wszystkich w archiwach rodzinnych mieszkańców – dokumentów, fotografii, zapisów, pamiętników bądź też innych pamiątek, z którymi wiąże się ciekawe wydarzenie, a także wywiadów, wspomnień czy opowieści mieszkańców z czasów ich młodości, lub przekazywanych w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Zebrany materiał należy też uzupełnić informacjami znajdującymi się w opracowaniach drukowanych czy na stronach internetowych opisujących fakty, o których mówią rodzinne archiwa mieszkańców, by umieścić je w szerszym kontekście historycznym;
 •   przygotowanie na ich podstawie albumu historycznego dotyczącego ważnych wydarzeń z przeszłości danej miejscowości, w którym uczestniczyli, bądź, którego byli świadkami ich bliscy oraz sąsiedzi.

7. warunki konkursu:

 • praca konkursowa powinna być przygotowana w formie albumu historycznego danej miejscowości zawierającego krótkie wywiady;
 •   w pracy mogą być użyte reprodukcje dawnych dokumentów i fotografii oraz zdjęcia współczesne;
 •   objętość pracy konkursowej jest dowolna.

8. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr1).
9. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.
10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.
12. Prace należy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
13. Po zakończeniu konkursu prace będą zwracane uczestnikom.
14. Terminarz konkursu:

 •   ogłoszenie konkursu: 01 lipca 2014r.;
 •   termin oddawania prac konkursowych: 20 sierpnia 2014r.;
 •   ogłoszenie wyników konkursu: 26 sierpnia 2014r. podczas zabawy podsumowującej wakacje w Dobrem.

Serdecznie zapraszamy do udziału.